D o k u m e n t y  s z k o l n e

 

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w KRASZEWIE

KONCEPCJA PRACY  ZESPOŁU SZKÓŁ W KRASZEWIE  NA LATA 2013 – 2018

PROGRAM  WYCHOWAWCZY

WEWNĄTRZSZKOLNE   ZASADY   OCENIANIA

SZKOLNY  PROGRAM PROFILAKTYKI

Procedury postępowania nauczycieli Zespołu Szkół w Kraszewie  w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży demoralizacją i przestępczością oraz w sytuacjach kryzysowych

Strategia działań wychowawczych, zapobiegawczych i interwencyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem w Zespole Szkół w Kraszewie

Procedura uzyskiwania karty rowerowej w Szkole Podstawowej im. Wacława Kozińskiego w Kraszewie

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WACŁAWA KOZIŃSKIEGO W KRASZEWIE - Kuratorium Oświaty w Warszawie

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ GIMNAZJUM W KRASZEWIE - Kuratorium Oświaty w Warszawie